Wiercenie studni
Wiercenie kolektorów pionowych
Profesjonalne zaplecze techniczne

Studnie głębinowe

Studnie wykorzystuje się do zaopatrzenia w wodę domów jednorodzinnych jak zarówno obiektów urbanistycznych.

Wystarczającą ilość wody możliwe jest uzyskać do głębokości 30m gdy wydajność nie przekracza 5m3/na dobę w ten czas nie wymaga projektu hydrogeologicznego i wodnoprawnego. Należy tylko zgłosić w wydziale architektury i budownictwa starostwa, zamiar wykonania obudowy studziennej na 30 dni przed przystąpieniem do jej realizacji.

Przy lokalizacji studni głębszej niż 30m należy uwzględnić konieczność zapewnienia minimalnej strefy ochrony bezpośredniej (8-10m) dostęp do energii elektrycznej, usytuowanie innych planowanych użądzeń wodnych. Wymagany jest projekt geologiczny. W projekcie prac geologicznych określa się planowaną lokalizację oraz głębokość otworu jego konstrukcję, sposób filtrowania oraz badania i pomiary przewidywane w trakcie wiercenia. Po zatwierdzeniu projektu przez starostę można przystąpić do wiercenia studni po uprzednim zgłoszeniu organowi nadzoru górniczego – dyrektorowi okręgowego Urzędu Górniczego i Wójtowi pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa.

Po zakończeniu prac studniarskich hydrogeolog opracowuje ich wyniki w formie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia. Następnie dokumentację hydrogeologiczną przekłada się ponownie w starostwie, gdzie ustalona zostaje wydajność eksploatacyjna studni. Następnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W tym celu należy zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego, po zatwierdzeniu przez starostę, pozwala na pobór wód. Otrzymując powyższe pozwolenia należy przestrzegać postanowień prawa budowlanego, czyli zgłosić w wydziale architektury i budownictwa Starostwa zamiar wykoniania obudowy studziennej na 30 dni przed przystąpieniem do jej realizacji.


Sposób wykonania studni

Głębokość i średnica uzależniona jest od zapotrzebowania inwestora w ilość wody.

Średnice otworów jakie wykonujemy:

 • średnica 150mm głębokość max 500m
 • średnica 500mm głębokość max 300m
 • średnica 610mm głębokość max 100m

Wykonujemy otwory metodą obrotowo-udarową w osłonie rur okładzinowych. Wykonujemy otwory metodą obrotową na płuczkę i z przedmuchem powietrza w osłonie rur okładzinowych.


Studnie dzielimy:


Ze względu na rozmiar pionowy wyróżnia się studnie:

 • płytkie (25-30m)
 • głębokie

Ze względu na średnicę:

 • małośrednicowe (do 0,5m)
 • wielkośrednicowe

Ze względu na sposób wykonania:

 • kopane (szybowe)
 • wiercone
 • wbijane, wkręcane (tzn. studnia abisyńskia wykonana przeważnie ręcznie przez wbicie lub wkręcenie rury o niewielkiej średnicy i głębokości, zaopatrzonej w dolnej części w świder i filtr a także pompę tłoczącą)

Ze względu na konstrukcję wyróżnia się studnie:

 • obudowane
 • nieobudowane

Ze względu na obecność filtra wyróżnia się studnie:

 • filtrowe
 • bezfiltrowe

Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się studnie:

 • eksploatacyjne (pobór wody do celów pitnych i gospodarczych)
 • inżynierskie (w tym: fundamentowe, odwodnienie)
 • obserwacyjne (badawcze)